puxill (puxill) wrote in scottish_gaelic,
puxill
puxill
scottish_gaelic

Dialann - an t-seabhag

A' mhadain seo fhad 's a bha mi a' fosgladh an taigh a thòisich an là, chì mi seabhag (a hawk). Chan i seabhag earbaill-ruadh (red-tail hawk) a bh' innte, bha an t-earball oirre breac, geal is dubh.

Bha an t-seabhag ga ruith le buidheann feannagan (crows), dhà no trì no ceithir. Tha buidheann feannagan "a murder of crows" anns an Beùrla, a bhiodh trì feannagan "a murder of crows" fhathast? Chan eil fhios 'am.

Chaidh an t-seabhag anns a' chraoibh ach lean na feannagan agus bha iad a' gairm mallachdan na croiche (calling bloody curses). Teich an t-seabhag agus chaidh i seachad orm ach slat. Bha sealladh math agam.

(feumaidh mi tuilleadh cofaidh.)
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
  • 0 comments